Projektide tulemuste hindamine

Projektide tulemuste hindamisel tuleb hinnata nii projekti korraldust kui ka püstitatud eesmärkideni jõudmist ja nende saavutamist. Hindamine peab näitama ulatust, milles on soolist aspekti projekti eesmärkides, tegevustes, protsessides ja struktuurides arvesse võetud. Oluline on ka teada, millist tüüpi abi on projekti rakendaja tegevuste rakendamisel kasutanud.

Põhiküsimus on:

 • kas olukorra analüüsimisel on kasutatud soolist analüüsi;
 • kas on kasutatud soopõhist statistikat ja soopõhiseid uuringuid;
 • kas on analüüsitud erinevusi meeste ja naiste olukorras, võimalustes, probleemides, käitumisviisides, hoiakutes jmt?

Soolise aspekti arvestamist tuleb hinnata läbivalt projekti kõikides etappides ja tasanditel.

Projektides soolise aspekti arvestamise hindamisel on abiks ka alljärgnevad küsimused.

Projekti korraldus

 • Kas naiste ja meeste osakaal projekti juht-, kontroll- või töögruppides on tasakaalus?
 • Milline on projektis naiste ja meeste osakaal erinevatel otsustustasanditel?
 • Milline on projekti personali väljaõpe soolise aspekti lõimimiseks projektidesse?

Projekti taustakirjeldus

 • Kas olukorra kirjelduses on kirjeldatud ja analüüsitud nii meeste kui ka naiste olukorda?
 • Kas projekti vajalikkuse põhjendus sisaldab sugude kaupa esitatud andmeid meeste ja naiste vajaduste, võimaluste, probleemide, staatuse jmt kohta?
 • Kas esilekerkinud probleemid ja nende põhjused on meeste ja naiste puhul erinevad?

Projekti tegevuste kirjeldus

 • Kas projekti eesmärk mõjutab rohkem naisi või mehi?
 • Kes kuuluvad sihtgruppi (milline on osakaal sugude kaupa)?
 • Kas projekti tegevused on suunatud mõlemale soole?
 • Kuidas jagunevad sihtrühmas kulud meeste ja naiste vahel (sh sisseostetavad nõustamis- ja koolitusteenused)?

Oodatavad tulemused

 • Kas indikaatorid on esitatud eraldi naiste ja meeste kohta?
 • Kas oodatavad tulemused on naiste ja meeste puhul erinevad?
 • Kelle vajadusi rahuldatakse – kas meeste või naiste või mõlema soogrupi?

Tulemuste levitamine

 • Kuidas toimub naiste ja meeste teavitamine projekti tulemustest?