Meeste ja naiste võrdsuse põhimõtte lõimimine valdkonna arengukavadesse

Soolise võrdõiguslikkuse seaduse kohaselt on soolise võrdõiguslikkuse edendamine iga riigi- ja kohaliku omavalitsusüksuse asutuse kohustus. Otsene vastutus soolise võrdsuse eesmärki panustamise eest lasub konkreetsel ministeeriumil, kelle ülesanne on valdkonna arengukava koostades ja ellu viies lähtuda naiste ja meeste erinevatest vajadustest ja ühiskondlikust staatusest ning arvestada, kuidas rakendatud ja rakendatavad meetmed mõjutavad naiste ja meeste olukorda ühiskonnas ehk viia ellu soolõime strateegiat.

Iga läbiva teema eest on seatud vastutav ministeerium, kellel on nõuandev roll ja kes annab kooskõlastuse läbivate teemade arvestamise kohta. Võrdsete võimaluste kui läbiva teema, sh soolise võrdsuse alateema eest vastutab Sotsiaalministeerium. Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna ülesanne on muuhulgas vajaduse korral juhendada arengukava koostajat meetmete kavandamisel ja indikaatorite valimisel ning hinnata soolise võrdsuse eesmärki panustamist (tulemusi) arengukava koostaja hindamisanalüüsi põhjal. Koostaja saadab arengukava tavapärase kooskõlastamise protsessi käigus ka läbivate teemade eest vastutavatele ministeeriumidele kooskõlastamiseks, sh juhul kui arengukava koostamisel ei ole leitud läbivate teemadega otsest seost või olulist mõju nendele.

Arengukava algusosas tuuakse eraldi peatükina välja seosed läbivate teemadega, näidates vastava valdkonna arengukava ja läbivate teemade peamised kokkupuutekohad ning kirjeldatakse lühidalt võimalikke mõjusid. Otsese seose või olulise mõju puudumist soolise võrdsuse eesmärgiga tuleb samuti põhjendada ja tuua välja lahendustee, kuidas sellise järelduseni jõuti. Detailsemalt käsitletakse läbivate teemade kavandamist arengukava vastava eesmärgi meetme juures.

Soolise võrdsuse põhimõtte lõimimisel valdkonna arengukava ettepanekusse ja eelnõu koostamisse, tuleb lähtuda juhendmaterjalides „Mõjude hindamise metoodika” ja „Läbivad teemad valdkonna arengukavas” esitatud nõuetest.

Loe edasi.

Arengukava koostamise ettepanek ja sooline aspekt

Sooline aspekt arengukava eelnõu koostamisel