Mis ei ole rahvuse tõttu diskrimineerimine?

Osade ametite puhul – näiteks Riigikogu liige, riigiametnik – kehtib nõue, et neis ametites saab töötada üksnes Eesti Vabariigi kodanik. Sellist nõuet ei peeta diskrimineerimiseks rahvuse tõttu, sest tunnus, mille alusel vahet tehakse, on kodakondsus.

Keeleseaduse ja selle rakendusaktidega kehtestatud eesti keele oskuse nõuded ametialade kaupa on samuti kooskõlas võrdse kohtlemise põhimõttega.

Mitte igasugune rahvusvähemusse kuuluva inimese erinev kohtlemine võrreldes teisest rahvusest inimesega pole diskrimineerimine. Rahvuse tõttu diskrimineerimisega on tegu vaid siis, kui ebasoodsam või erinev kohtlemine on toimunud inimese rahvuse tõttu.