Institutsiooni ajalugu

Voliniku institutsioon loodi soolise võrdõiguslikkuse seadusega, mis jõustus 1. mail 2004. aastal. Algselt oli voliniku ametinimetus soolise võrdõiguslikkuse volinik ning ta tegeles üksnes soolise võrdõiguslikkuse küsimustega (sh soolise diskrimineerimisega) .

2009. aasta 1. septembril jõustunud võrdse kohtlemise seadusega sai volinik ülesandeid juurde. Sealtpeale uurib volinik soolise diskrimineerimise juhtumite kõrval diskrimineerimisi, mis leiavad aset ka rahvuse või etnilise päritolu, rassi või nahavärvuse, usutunnistuse või muude veendumuste, vanuse, puude või seksuaalse sättumuse tõttu. Voliniku pädevusse kuuluvad ka juhtumid, milles diskrimineerimine toimub mitme tunnuse, nt soo ja puude või soo ja rahvuse pinnal.

Alates 2009. aastast on voliniku ametinimetus soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik.

Esimene volinik – Margit Sarv – asus tööle 2005. aasta oktoobris. 2010. aastast kuni 2. oktoobrini 2015 oli soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Mari-Liis Sepper. Alates 3. oktoobrist 2015 on soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa-Ly Pakosta.