Voliniku pädevus

Volinik:

  • jälgib võrdse kohtlemise seaduse ja soolise võrdõiguslikkuse seaduse nõuete täitmist;
  • nõustab ja abistab isikuid diskrimineerimist käsitlevate kaebuste esitamisel;
  • annab arvamusi võimaliku diskrimineerimise asetleidmise kohta;
  • analüüsib seaduste mõju võrdse kohtlemise seaduse § 1 lõikes 1 nimetatud tunnuste alusel jagunevate isikute ning naiste ja meeste seisundile ühiskonnas;
  • teeb ettepanekuid Vabariigi Valitsusele ja valitsusasutustele, samuti kohalikele omavalitsustele ning nende asutustele õigusaktide muutmise ja täiendamise kohta;
  • nõustab ja teavitab Vabariigi Valitsust ja valitsusasutusi ning kohalike omavalitsusüksuste asutusi seaduse rakendamist puudutavates küsimustes;
  • avaldab aruandeid soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta;
  • võtab tarvitusele meetmeid võrdse kohtlemise ja soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks.