Teemalehed

Sooline võrdõiguslikkus puudutab kõiki tegevusvaldkondi, mis on suunatud inimeste elu korraldamisele ja paremaks muutmisele. Tuleb arvestada seda, et naiste ja meeste olukord ei pruugi igas valdkonnas olla ühesugune ning seetõttu tuleb poliitikat kavandades kindlasti silmas pidada seda, et poliitika tooks kasu nii meestele kui ka naistele.

Soolise võrdõiguslikkuse seadus kohustab ministeeriume ning haridus- ja teadusasutusi soolist võrdõiguslikkust edendama. Selleks et ebavõrdsust märkama hakata, tuleb alustada statistiliste andmete analüüsimisest ning sootundlikest uuringutest, kokku leppida selgetes eesmärkides sugude ebavõrdsuse vähendamisel ja otsustada rahvusvahelise kogemuse najal, millised on Eesti jaoks sobivad ja tõhusad meetmed.

Haridus ja teadus

Tööturg ja tööelu

Töö ja pereelu ühitamine

Jätkusuutlik areng

Naised ja ettevõtlus

Tööohutus ja töötervishoid

Sooline võrdõiguslikkus – mõisted ja mõõtmine

Sotsiaalkindlustus

Teemalehed valmisid projekti „Soolõime ja õiguskaitsega sugude võrdsuseni“ raames, mida rahastatakse Norra toetustest 2009-2014.

Norway Grants