Konkurss

Ühtekuuluvuspoliitika fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskuse nõunik

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik kuulutab välja avaliku konkursi Ühtekuuluvuspoliitika fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskuse nõuniku värbamiseks.
Nõuniku tööülesanneteks on:

 • Ühtekuuluvuspoliitika (ÜKP) fondide vahendite kasutamisel võrdsete võimaluste läbiva teema (erinevas vanuses inimeste võrdne kohtlemine, puudega inimeste võrdsed õigused ja võimalused ning juurdepääs, võrdsed võimalused sõltumata rahvuslikust kuuluvusest) arendamise ja rakendamise toetamine
 • ÜKP fondide meetmete ja tegevuste planeerimise ja elluviimisega seotud inimeste nõustamine ja koolitamine, sh osalemine koolitusprogrammide koostamisel; strateegiadokumentide ja toetuse andmise tingimuste jt õigusaktide analüüsimine ja ettepanekute tegemine võrdsete võimaluste tagamiseks, infomaterjalide ja juhendite koostamine jmt.

Konkursi võitnud kandidaadilt ootame tööle asumist niipea kui võimalik. Töö on täisajaga (40 h nädalas), ametniku teenistussuhe on tähtajaline ja kestab kuni 31.12.2020, töökoht asub Tallinnas, Endla tn 10a. Töötasu kuus: 1494 eurot (bruto).

Edukas kandidaat peaks:

 • omama vähemalt magistrikraadi või sellega võrdsustatud kraadi eelistatult sotsiaalteaduste valdkonnas;
 • omama häid teadmisi võrdse kohtlemise poliitikatest ning õigusaktidest, võrdse kohtlemise temaatika lõimimise korraldusest ja arengutest maailmas, Euroopa Liidu struktuuri- ja investeerimisfondidest  ja nendest toetuse andmise korraldusest;
 • omama üldisi teadmisi Euroopa Liidust, selle eesmärkidest ja institutsioonidest;
 • omama oskust edastada infot ja anda konstruktiivset tagasisidet;
 • valdama kõrgtasemel (C1) eesti ja väga heal tasemel (B2) inglise keelt;
 • olema eelnevalt töötanud vähemalt kaks aastat;
 • olema valmis tööks kollektiivis, samas vastutama oma tööülesannete tulemusliku täitmise eest individuaalselt;
 • pidama kinni tihedast ajagraafikust ja tähtaegadest;
 • olema täpne ja kohusetundlik tööülesannete täitmisel.
 • Kasuks tuleb inimõigusalase töö taust, avaliku sektori töö kogemus.

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei järgib värbamisel võrdse kohtlemise põhimõtet ning peab oluliseks töökollektiivi mitmekesisust. Kandideerima on oodatud kõik inimesed sõltumata nende soolisest või seksuaalsest identiteedist, rahvuslikust või usulisest taustast, vanusest või puudest.

Voliniku kantselei tööruumid on ligipääsetavad ratastoolis inimesele. Vajadusel kohandatakse töökoht ja -vahendid sobivaks erivajadustega töötajale.


Kandideerimiseks tuleb saata 16. aprilliks 2015 voliniku kantseleisse:

 • (Digitaalselt) allkirjastatud motiveeritud kandideerimisavaldus, kus selgitate, miks soovite seda tööd ning miks just Teie sobite seda tegema (kuni 1 A4 lk);
 • Elulookirjeldus etteantud vormil

Puudulike, vorminõuetele mittevastavate või allkirjastamata dokumentidega kandidaatide dokumendid jäetakse läbi vaatamata.

Dokumendid saatke palun e-kirjaga aadressile: info@svv.ee või posti teel: Võrdõigusvoliniku kantselei, Endla 10a, 10142 Tallinn; ümbrikul märksõnaga „Konkurss“.

Lisainfo: Mari-Liis Sepper tel: 62 69 059