Euroopa Regionaalfondi määrus ((EL) nr 1301/2013)

Euroopa Regionaalfondi  (ERF) ülesanne on rahastada meetmeid, mille eesmärk on tugevdada majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, korvates olulisemat piirkondlikku ebavõrdsust liidus piirkondade majanduse jätkusuutliku arengu ja struktuurilise kohandamise kaudu, sh taandarenevate tööstuspiirkondade ja mahajäävate piirkondade ümberkorraldamise kaudu.

Kuigi Euroopa Regionaalfondi määrus ei sisalda eraldi sätteid soolise võrdõiguslikkuse edendamise ja soolise aspekti lõimimise ning diskrimineerimise vältimise kohta, kehtivad ERFist rahastatavatele meetmetele kõik ühissätete määruses esitatud regulatsioonid.

EL_struktuuri-_ja_investeerimisfondid_horisontaalne