Õigusakte ja dokumente

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise põhimõtete järgimise kohustus ÜKP fondide rahastuse kasutamisel tuleneb Euroopa Liidu määrustest ning Eesti õigusaktidest ja lepingutest.

Euroopa Liidu õigusaktid

Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu määrused on otsekohalduvad ja kohustuslikud struktuurifondide rahastuse kasutamise kõikides etappides.

 1. Ühissätete määrus ((EL) nr 1303/2013)
 2. Euroopa Sotsiaalfondi määrus ((EL) nr 1304/2013)
 3. Euroopa Regionaalfondi määrus ((EL) nr 1301/2013)
 4. Horisont 2020 määrus ((EL) nr 1291/2013)

Siseriiklikud õigusaktid

 1. Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seadus
 2. Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise nõuded ja tingimused toetuse andmise tingimuste kehtestamiseks (taotlemise määrus)

Siseriiklikud juhendid

 1. Läbivad teemad valdkonna arengukavas (Rahandusministeerium)
 2. Üldised valikukriteeriumid, mida kohaldatakse kõikidele ühtekuuluvuspoliitika 2014-2020 rakenduskava prioriteetsetele suundadele ning nende raames toetatavatele meetmetele

Strateegiadokumendid

 1. Partnerluslepe Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamiseks 2014-2020
 2. Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020

 

EL_struktuuri-_ja_investeerimisfondid_horisontaalne

 

 

     

Jaga ja salvesta:

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Print
 • Add to favorites