Prioriteetne suund 7: Veekaitse

Veemajanduse arendamine edendab Eesti keskkonnastrateegia 2030 ja Eesti 2020 eesmärkide elluviimist, panustades jätkusuutlikku majanduskasvu loodussäästlikuma ja ressursitõhusama veemajandusega, sh veeteenuse parema kättesaadavusega. Pinna- ja põhjavee kaitsmisega
panustatakse ELi veepoliitika raamdirektiivi veekogumite hea seisundi saavutamise eesmärki ning ELi Läänemere piirkonna strateegia Läänemere kaitsmise eesmärgi saavutamisse (Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020).

Projektide rakendamisel on oluline, et erinevad huvigrupid oleks kaasatud ja võrdne kohtlemine tagatud ja edendatud.

Meede 7.1. Veemajanduse taristu arendamine
Meetme mõju hindamiseks kogutakse järgmiseid andmeid:
– projekti elluviimises osalenud töötajad sugude lõikes;
– veeteenuse hinna ja tarbijate maksevõime analüüs soo, vanusgruppide ja rahvuse lõikes piirkonnas;
– projekti raames makstud töötasude andmed sugude/rahvuse lõikes ja ametikohtade/astmete kaupa, sh projekti administreeriva personali kulu.
 

Meede 7.2. Saastunud alade ja veekogude korrastamine
Meetme mõju hindamiseks kogutakse järgmiseid andmeid:
– projekti elluviimises osalenud töötajad sugude lõikes;
– projekti raames makstud töötasude andmed sugude/rahvuse lõikes ja ametikohtade/astmete kaupa sh projekti administreeriva personali kulu;
– projektile eelnevalt kaasatud sotsiaalsete gruppide esindajad (soo, vanusgruppide, rahvuse järgi).
 

EL_struktuuri-_ja_investeerimisfondid_horisontaalne