Avatud taotlusvoorud ja võrdsete võimaluste läbiv teema

EL_struktuuri-_ja_investeerimisfondid_horisontaalneVõrdsete võimaluste läbiva teemaga arvestamine  EL struktuurivahendite kasutamise perioodi 2014+ avatud taotlusvoorude ettevalmistamisel ja läbiviimisel

Koolitusel osalesid rakendusasutuste ja rakendusüksuste ametnikud, kes tegelevad toetuse andmise tingimuste ja korra väljatöötamisega, avatud taotlusvoorude ettevalmistamise, läbiviimise ning seirega. Koolituse täiendas avatud taotlusvoorude ettevalmistajate ja elluviijate teadmisi ja oskusi võrdsete võimaluste läbiva teemaga (sooline võrdsus, erinevas vanuses inimeste võrdne kohtlemine, võrdsed õigused ja võimalused puudega inimestele, võrdsete võimaluste tagamine sõltumata rahvuslikust kuuluvusest) arvestamises.

Ajakava

Õiguslik taust

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise põhimotted ja põhimõisted

Avatud taotlusvoorude ettevalmistamine ja elluviimine

Taotlusvorm

Hindamisleht

Aruandlusvorm

Sooline aspekt teavitustegevustes