Avaliku arvamuse uuring hoiakutest seksuaalvähemuste suhtes

TTÜ õiguse instituudi ja Eesti Inimõiguste Keskuse projekti „Erinevus rikastab “ raames viis Turu-Uuringute AS 2014. aastal läbi avaliku arvamuse uuringu hoiakutest lesbide, geide, biseksuaalsete ja transsooliste (LGBT) inimeste suhtes. Uuringust selgub, et hoiakud ei ole võrreldes kahe aasta taguse ajaga oluliselt paremaks muutunud.

Uuring vaatab hoiakuid erinevates olukordades, et hinnata, mille osas on teadlikkus madalam ning mis võivad olla hoiakute põhjused. Võrreldes kahe aasta taguse uuringuga on hoiakud muutunud mõnevõrra negatiivsemaks Eesti venekeelse elanikkonna seas.

Olulisemad tulemused:

  • Homoseksuaalsust peavad sarnaselt kahe aasta tagusele uuringule vastuvõetavaks 34% Eesti elanikest, 59% ei pea. Enamik neist, kelle jaoks on homoseksuaalsus vastuvõetav, peavad homoseksuaalsust sünnipäraseks. Enamik neist, kelle jaoks see ei ole vastuvõetav, arvavad, et see on keskkonna ja kasvatuse tulem.
  • 64% Eesti elanikest arvavad, et geid ja lesbid peavad olema seadusega kaitstud diskrimineerimise eest ka väljaspool töövaldkonda, vastu on sellele vaid 26%.
  • Samasooliste kooselu registreerimise võimaluse osas on toimunud väike toetuse vähenemine (46% 2012 -> 40% 2014), eriti vene keelt kõnelevate vastanute hulgas.

Vaata: