Avaldus volinikule

  • volinik annab arvamuse diskrimineerimise läbi kannatanud inimesele
  • arvamus on hinnang, kas konkreetses õigussuhtes on rikutud võrdse kohtlemise põhimõtet
  • avalduses peavad olema kirjeldatud diskrimineerimisele viitavad asjaolud
  • arvamust ei saa anda, kui:
  1. arvamuse andmine oleks võimatu diskrimineerimisele viitavate asjaolude puudumise tõttu
  2. samal alusel ja sama eseme kohta on volinik eelnevalt arvamuse andnud
  3. samal alusel ja sama eseme kohta on algatatud kohtumenetlus, jõustunud kohtuotsus, esitatud avaldus õiguskantslerile, pooleli õiguskantsleri lepitusmenetlus diskrimineerimisvaidluse lahendamiseks või õiguskantsleri poolt lepitusmenetluses kinnitatud kokkulepe
  • diskrimineerimise läbi kannatanud inimese nimel on õigus avaldusega pöörduda ka isikul, kellel on õigustatud huvi jälgida võrdse kohtlemise nõuete täitmist (nt ametiühingud, töötajate usaldusisikud, esindusorganisatsioonid, ohvriabi organisatsioonid jms)

Palun märkige e-posti aadress või postiaadress, millele soovite saada vastust oma avaldusele.

Esitan avalduse: *

Avalduse sisu puudutab: *

Kahtlustate diskrimineerimist mõne järgmise tunnuse tõttu: *


Palun kirjeldage võimalikult täpselt ja selgelt, kuidas Teie õigusi on rikutud või millises küsimuses soovite selgitust. Kindlasti märkige ära juhtumi asetleidmise kuupäev, asjaosaliste nimed ning võimalikud tunnistajad.

Juhul kui olete samas küsimuses pöördunud ka mujale, siis palun selgitage kuhu, millal ja millise tulemusega.